Organizacije za osposobljavanje pilota zrakoplova u skladu sa nacionalnim propisima

Osposobljavanje za stjecanje nacionalnih dozvola i ovlaštenja provodi se u odobrenim organizacijama za osposobljavanje sukladno nacionalnim propisima.

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo odobrava organizacije za provođenje osposobljavanja za stjecanje sljedećih dozvola i ovlaštenja:

- dozvola pilota sportsko rekreativnog zrakoplova

- dozvola padobranca

- dozvola pilota parajedrilice

- dozvola pilota ovjesne jedrilice

- dozvola pilota jedrilice

- dozvola pilota balona

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati poduzetnici koji obavljaju stručno osposobljavanje pilota sportsko-rekreativnih zrakoplova, balona i jedrilica NN 65/15

ORGANIZACIJE

Popis organizacija za osposobljavanje pilota zrakoplova u skladu sa nacionalnim propisima (21.06.2019.)