Osnivački akti

Zračni promet u Republici Hrvatskoj uređen je Zakonom o zračnom prometu (NN 69/09, 84/11, 54/13, 127/13, 92/14), Zakonom o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu (NN 132/98, 63/08, 134/09, 94/13), Zakonom o zračnim lukama (NN 19/98, 14/11), Zakonom o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe (NN 19/98, 20/10, 51/13) i brojnim podzakonskim propisima te međunarodnim ugovorima kojima je Republika Hrvatska potpisnica.

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo je osnovana Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zračnom prometu (NN 46/07) dok Statut uređuje unutarnje ustrojstvo, predstavljanje i zastupanje, financiranje, poslovno planiranje i godišnje izvještavanje, rad i poslovanje, ovlasti i način odlučivanja, opći akti, tajnost podataka, javnost rada te druga pitanja značajna za rad Agencije.

Na temelju članka 46. točka 7.Statuta Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo Vijeće Agencije je na 31.sjednici održanoj 10. travnja 2014. donijelo Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu.